وبلاگ تلاشی برای تبادل افکار و نظریات دانشجویان ارشد آموزش ابتدایی با همکاری اساتید محترم دانشگاه

فرم پيشنهادیه تحقيق پايان‏ نامه‌ی كارشناسي ارشدادامه مطلب
نوشته شده توسط پرویز راد  در ساعت 13:58 | لینک  | 

نوشته شده توسط پرویز راد  در ساعت 13:52 | لینک  | 

                    شيوه‌نامه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد

                 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات


به منظور ارتقاء كيفيت پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و تشويق دانشجويان به تحقيق بيشتر و نگارش مقاله و در جهت يكسان‌سازي نحوه ارزشيابي پايان‌نامه‌ها، اين شيوه‌نامه تنظيم و براي دانشجويان كليه گروههاي تخصصي و دانشكده‌هاي متبوع اجرا مي‌شود.

الف) جلسه دفاع از پايان‌نامه مي‌تواند در يك مرحله برگزار ‌شود اما نمره نهايي دفاع از پايان‌نامه پس از ارائه مدارك مربوط به پذيرش يا چاپ مقاله مستخرج شده از پايان‌نامه در مجلات يا كنفرانسهاي معتبر مشخص و اعلام خواهد شد.

تبصره:

- حداكثر نمره‌اي كه در جلسه دفاع توسط اعضاء هيأت داوري براي دانشجو تعيين مي‌شود 18 از 20 مي‌باشد.

- تصميم‌‌گيري در مورد 2 نمره مربوط به مقاله بعهده شوراي پژوهشي دانشكده مي‌باشد كه پس از بررسي مدارك ارائه شده (نسخه نگارش شده، نامه پذيرش و يا نسخه چاپ شده مقاله) و مطابقت با فهرست مجلات مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، كميسيون بررسي و تأييد مجلات دانشگاه آزاد اسلامي و سايتهاي مربوطه، حداكثر نمره اختصاص يافته بر اساس جدول مندرج در فرم شماره 5 تعيين و نمره نهايي كه حاصل جمع نمره كسب شده در جلسه دفاع و نمره مقاله (يا ثبت اختراع) مي‌باشد توسط مدير پژوهشي به رياست دانشكده اعلام و نمره نهايي توسط رياست دانشكده در صورتجلسه دفاع دانشجو درج خواهد شد.

- در صورتيكه دانشجو تمايلي براي نگارش، اخذ پذيرش و يا چاپ مقاله نداشته باشد، مي‌تواند با تكميل و ارائه درخواست كتبي به دانشكده (فرم شماره 4) انصراف خود را در اين مورد اعلام نمايد. در اينصورت حداكثر نمره ممكن براي دانشجو 18 از 20 خواهد بود.

- در صورتيكه در جلسه دفاع، دانشجو ملزم به انجام اصلاحات جزئي مطرح شده توسط اعضاء هيأت داوري شود، لازم است حداكثر تا زمان ارائه مدارك مقاله، اصلاحات مورد نظر را انجام و مراتب در فرم شماره 5 به تأييد استاد/استادان راهنما و مديرگروه تخصصي برسد.

ب) پس از برگزاري جلسه دفاع، دانشجو حداكثر 2 ماه فرصت دارد تا نسبت به ارائه مدارك مربوط به مقاله و اخذ تأييد استادان راهنما و مديرگروه در فرم شماره 5 اقدام نمايد. بديهي است در صورت عدم ارائه به موقع مدارك مزبور، شوراي پژوهشي دانشكده مجاز خواهد بود نمره كسب شده در جلسه دفاع را بعنوان نمره نهايي در صورتجلسه دفاع درج و از پذيرش مداركي كه احتمالاً بعد از مهلت مقرر توسط دانشجو يا گروه مربوطه ارائه مي‌شود خودداري نمايد.

تبصره: در موارد خاص، با در نظر گرفتن مراحل پيشرفت چاپ يا پذيرش مقاله دانشجويان و كيفيت و نوع مجله، مدت اعلام شده در بند ب با درخواست دانشجو قابل تمديد است. مشروط بر اينكه از بازه زماني لغو معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول نگذرد و هيچگونه منعي براي طولاني شدن روند فراغت از تحصيل دانشجو وجود نداشته باشد.

ج) مسئوليت نظارت، بررسي و كنترل مدارك و فرمهاي مربوط به ارزشيابي دفاع، انجام اصلاحات، تعيين نمره مقاله، صورتجلسه دفاع و... بعهده دانشكده بوده و صورتجلسه دفاع دانشجو پس از درج نمره نهايي و تأييد رياست دانشكده همانند روال گذشته به منظور پرداخت حق‌الزحمه اساتيد و فراغت از تحصيل دانشجو به حوزه معاونتهاي ذيربط ارسال و ساير مدارك و فرمها در پرونده پژوهشي دانشجو در محل دانشكده‌ بايگاني خواهد شد.

تبصره: به منظور تسريع در امور پرداخت حق‌الزحمه اعضاء‌ هيأت داوري نسخه پنجم صورتجلسه دفاع (نسخه مربوط به پرداخت حق‌الزحمه‌ها) بدون درج نمره و پس از تأييد رياست دانشكده به همراه مدارك مورد نياز به حوزه معاونتهاي مربوطه ارسال مي‌گردد.

با عنايت به موارد فوق، مراحل اجرايي شيوه‌نامه بصورت مرحله به مرحله به شرح زير مي‌باشد:

1) دانشجو پس از اتمام مرحله تدوين پايان‌نامه و سپري شدن حداقل زمان لازم از تصويب عنوان پايان‌نامه در شوراي پژوهشي، به دفتر پژوهشي دانشكده مراجعه و فرم درخواست مدارك دفاع (فرم شماره 1) را تكميل مي‌نمايد.

2) كارشناس پژوهشي دانشكده در صورت سپري شدن حداقل 6 ماه از زمان تصويب موضوع و نداشتن مشكلات نظام وظيفه و آموزشي، فرم اعلام آمادگي دفاع، فرم استعلام وضعيت تحصيلي، فرم اعلام تاريخ دفاع و برگ راهنماي انجام مراحل دفاع را به دانشجو تحويل مي‌نمايد.

3) پس از تكميل و ارائه مدارك مندرج در بند 2 و يك نسخه پايان‌نامه (بدون صحافي) كه صفحه اول آن به تأييد استاد راهنما رسيده توسط دانشجو به دفتر پژوهشي، مجوز دفاع و دعوتنامه اساتيد براي شركت در جلسه دفاع صادر و به نحو مقتضي براي ايشان ارسال خواهد شد.

4) صورتجلسه دفاع همانند روال قبلي در 5 نسخه صادر و بهمراه برگه ارزشيابي دفاع (كه در حوزه پژوهشي دانشكده به تعداد اعضاء هيأت داوري آماده شده) و فرم اعلام شماره حساب در جلسه دفاع به كميته برگزاري دفاع تحويل خواهد شد.

5) پس از اتمام جلسه دفاع، نمره پيشنهادي اعضاء هيأت داوري در صورتجلسه دفاع درج خواهد شد. همچنين لازم است هر 5 نسخه صورتجلسه دفاع دانشجو نيز توسط اعضاء حاضر در جلسه امضاء شود.

6) پس از برگزاري جلسه دفاع، كليه مدارك مندرج در بند 4 كه به تأييد اعضاء حاضر در جلسه رسيده، به دفتر پژوهشي دانشكده تحويل گردد.

7) نسخه پنجم صورتجلسه دفاع بهمراه فرم اعلام شماره حساب، تصوير برابر اصل شده احكام استادان راهنما و مشاور و احكام كارگزيني اساتيد همانند گذشته و به طريق مقتضي به اداره كل آموزش ارسال و بقيه نسخه‌هاي صورتجلسه دفاع تا زمان ارائه مدارك مقاله (با رعايت حداكثر زمان مجاز) در حوزه پژوهشي دانشكده باقي مي‌ماند.

8) پس از مشخص شدن وضعيت مقاله دانشجو (ارائه مدارك مربوط به نگارش، پذيرش يا چاپ مقاله و يا انصراف دانشجو از ارائه مقاله) و انجام اصلاحات احتمالي پايان‌نامه، فرم تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پايان‌نامه (فرم شماره 5) در مديريت پژوهشي دانشكده تنظيم و توسط استادان راهنما و مدير گروه تخصصي تكميل و نمره مربوط به مقاله يا مقالات ارائه شده با توجه به جدول نوع و حداكثر نمره مقاله يا ثبت اختراع توسط مديريت پژوهشي دانشكده تعيين و نمره نهايي (جمع نمرات دفاع و مقاله يا ثبت اختراع) به رياست دانشكده پيشنهاد و نمره نهايي توسط رياست دانشكده در فرم مربوطه درج و امضاء مي‌گردد.

9) كليه مدارك مربوط به مقاله و فرمهاي مورد استفاده در پرونده پژوهشي دانشجو در محل دانشكده بايگاني و چهار نسخه ديگر صورتجلسه دفاع، پس از درج نمره و درجه در ذيل آن و امضاء و مهر توسط رياست دانشكده، همانند روال گذشته به همراه اصل پروپوزال دانشجو به طريق مقتضي به منظور انجام امور فراغت از تحصيل وي به حوزه معاونت‌هاي ذيربط ارسال خواهد شد.

10) تسويه‌حساب دانشجو با ارائه مدارك مورد نياز همانند گذشته انجام خواهد شد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پرویز راد  در ساعت 13:49 | لینک  | 

منابع مطالعاتی دانشگاه دولتی


مدیریت آموزشی: *۱- مدیریت عمومی دکتر علاقه ‌بند ، انتشارات: روان ۲- مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه‌بند، انتشارات: بعثت *۳- مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه‌بند، انتشارات: روان. *۴- مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی) ترجمه دکتر علاقه‌بند، انتشارات: امیرکبیر.
۵- رهبری ومدیریت آموزشی دکتر سید محمد میرکمالی، انتشارات: یسطرون.
مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی: *۱- مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دکتر علی تقی‌پورظهیر، انتشارات: آگاه.*۲-مبانی برنامه‌ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش *۳- مبانی برنامه‌ریزی آموزشی برنامه‌ریزی درسی مدارس، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف،لوی)، انتشارات: مدرسه.۴- چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت. ۵- دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی دکتر فریده مشایخ، انتشارات: سمت*۶- فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه.
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت :* ۱ ـ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیر کبیر.*۲ ـ نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر نقیب‌زاده، انتشارات : آگاه. ۳ ـ فلسفه آموزش و پرورش علی اکبر شعاری نژاد ، انتشارات : امیر کبیر. ۴ ـ آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش ترجمه دکتر فریدون بازرگان (نلر) ، انتشارات : سمت.
روش‌‌ها و فنون تدریس: *۱ ـ مهارت‌های آموزشی و پرورشی(روش‌‌هاو فنون تدریس)، حسن شعبانی ، انتشارات: سمت. ۲ ـ کلیات روش‌‌ها و فنون تدریس همراه با الگوهای جدید تدریس. ترجمه و تالیف امان‌الله صفوی ، انتشارات: معاصر. *۳ ـ الگوهای جدید تدریس (۲۰۰۴)ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی(بروس جویس‎، مارشاویل)، انتشارات : کمال تربیت.
روان شناسی تربیتی: *۱ ـ روان‌شناسی پرورشی دکتر علی‌اکبر سیف، انتشارات : دوران. ۲ ـ مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف ، انتشارات: ویرایش. ۳- اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن دکتر سیف نراقی و نادری
نظارت و راهنمایی: *۱ ـ نظارت و راهنمایی تعلیماتی، دکتر نیکنامی‌، انتشارات: سمت. *۲ ـ مدیریت و رهبری آموزشی، نوشته کیمبل وایلز، انتشارات: مرکز آموزش مدیریت دولتی ۳- نظارت در مدیریت (راهنمای تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی) ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی (جان وایلز و جوزف باندی) (۲۰۰۰)، انتشارات: کمال تربیت. نظارت و راهنمایی تعلیماتی: کیت اچسون و دامین گال، انتشارات: کمال تربیت، ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی
تکنولوژی آموزشی: *۱ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، دکتر احدیان، انتشارات : بشری. *۲ ـ مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دکتر‌هاشم فردانش، انتشارات : سمت. ۳ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، خدیجه علی آبادی ، انتشارات : پیام نور.
تعلیم و تربیت اسلامی: *۱ ـ اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیرکبیر. *۲ ـ تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری انتشارات: دانشگاه تهران. ۳ ـ مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، ‌دکتر سیدعلی اکبرحسینی ، انتشارات : فرهنگ اسلامی.
آمار و روش تحقیق: *۱ ـ احتمالات و آمار کاربردی دکتر علی دلاور، انتشارات :رشد *۲ ـ روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور ، انتشارات : ویرایش. *۳ ـروش‌های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن‌زاده ۴- روش‌های آماری در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، انتشارات: رشد ۵- روش‌های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات: سخن.
سنجش و اندازه‌‌گیری: ۱ ـ اصول روان‌سنجی وروان آزمایی دکتر حسن پاشا شریفی ، انتشارات : رشد.*۲ ـ روش‌‌های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف، انتشارات : دوران. *۳ ـ اندازه گیری‌های روانی و تربیتی و فن تهیه تست دکترحیدر علی هومن ، انتشارات :پارسا.
زبان عمومی: ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading)

زبان تخصصی:
۱- English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT).
2- English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT).
3- Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian(SAMT)


منابع مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی


مدیریت آموزشی : *۱ ـ مدیریت آموزشی و آموزشگاهی دکتر محمدرضا بهرنگی ، انتشارات : کمال تربیت.* ۲

ـ سازمان‌‌ها (سیستم‌های حقوقی (خردگرا)، حقیقی (طبیعی) و باز)، (دبلیو، ریچارد اسکات) ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات: کمال تربیت.
مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی: *۱ ـ مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دکترعلی تقی پور، انتشارات: آگاه.*۲ ـ مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش. *۳ ـ مبانی برنامه‌ریزی آموزشی برنامه‌ریزی درسی مدارس‎، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف.لوی)،، انتتشارات مدرسه. ۴ـ چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت. ۵ ـ دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی، دکتر فریده مشایخ ، انتشارات: سمت. *۶ ـ فرایند برنامه‌ریزی آموزشی، نوشته گروه مشاوران یونسکو. ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: ۱ ـ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری، انتشارات : امیر کبیر.۲ ـ نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر نقیب زاده، انتشارات : آگاه.
روش‌‌ها و فنون تدریس: *۱ ـ الگوهای جدید تدریس (بروس جویس، مارشا ویل)ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی (۲۰۰۰)، انتشارات : کمال تربیت.
روان شناسی تربیتی: *۱ ـ روان‌شناسی پرورشی دکتر علی‌اکبر سیف، انتشارات : دوران. ۲ ـ مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات: ویرایش. ۳- اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن دکتر سیف نراقی و نادری
نظارت و راهنمایی: *۱ ـ نظارت در مدیریت (راهنمای تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی)، (جان وایلز و جوزف باندی) ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی، انتشارات : کمال تربیت. *۲ ـ نظارت و راهنمایی تعلیماتی (کاربرد فنون کلینیکی در نظارت، راهنمایی، کارورزی و آموزش‌‌های پیش و ضمن خدمت معلم)، (کیت اچسون و دامین گال) ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی، انتشارات : کمال تربیت.
تکنولوژی آموزشی: *۱ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، دکتر احدیان ، انتشارات : بشری. *۲ ـ مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دکتر‌هاشم فردانش ، انتشارات : سمت. ۳ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، خدیجه علی آبادی ، انتشارات : پیام نور.
تعلیم و تربیت اسلامی: *۱ ـ اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیرکبیر. *۲ ـ تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات : دانشگاه تهران. ۳ ـ مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، ‌دکتر سیدعلی اکبرحسینی، انتشارات : فرهنگ اسلامی.

آمار و روش تحقیق: *۱ ـ روش‌‌های آماری در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی ودکتر جعفر نجفی زند، انتشارات : سخن.*۲ ـ روش‌‌های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات : سخن. *۳ ـ روش‌های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن زاده ۴ ـاحتمالات و آمار کاربردی دکتر علی دلاور، انتشارات: رشد.۵- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور، انتشارات : ویرایش.
سنجش و اندازه‌‌گیری: ۱ ـ اصول روان‌سنجی وروان آزمایی دکتر حسن پاشا شریفی ، انتشارات : رشد.۲ ـ اندازه گیری‌های روانی و تربیتی و فن تهیه تست دکترحیدر علی هومن، انتشارات: پارسا.
زبان عمومی: زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش.
زبان تخصصی:
۱- English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT).
2- English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT).
3- Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian(SAMT)

لازم به ذکر است منابع مطالعاتی که با علامت ستاره مشخص شده‌اند از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند و در اولویت قرار دارند


 

مدیــریت :

1. مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات گلچین.

2. سازمانها سیستم حقوقی و باز. تألیف ریچارد اسکات، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت.

 

فلسفـــه:

1. نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش. تألیف دکتر عبدالحسین نقیب زاده، انتشارات آگاه.

2. اصول و فلسفه تعلیم و تربیت. تألیف دکتر علی شریعتمداری، انتشارات امیر کبیر.

3. ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، نوشته اسمیت، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی.

 

روشهــا و  فنــون تدریس:

1. الگوهای جدید تدریس، نوشته بروس جویس و مارشاویل، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی.

 

مقدمـــات برنامه ریـــزی آموزشـــی درســـی:

1. مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی، تألیف دکتر علی تقی پور ظهیر، انتشارات آگاه.

2. مبانی برنامه ریزی آموزشی، تألیف دکتر یحیی فیوضات، انتشارات ویرایش.

3. فرایند برنامه ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو، ترجمه فریده مشایخ، انتشارات مدرسه.

4. مبانی برنامه ریزی درسی، تألیف الف لویی، ترجمه دکتر فریده مشایخ.

 

آمــــار و روش تحقیــق:

1. احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور، انتشارات رشد.

2. روش تحقیق در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی، دکتر عزت الله نادری و مریم سیف نراقی.

 

نظـــارت و راهنمایـــی آموزشـــی:

1. نظارت در مدیریت و راهنمایی تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه ریزی آموزشی درسی، نوشته جان وایلز و جوزف باندی، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت.

2. نظارت، دکتر مصطفی نیکنامی.

3. نظارت و راهنمایی تعلیماتی(کاربرد فنون کلنیکی درنظارت و راهنمایی، کارورزی)، تألیف کیت اچسون و گال، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی انتشارات کمال تربیت.

 

رشته علوم تربیتی (مديريت آموزشي)

دروس اصلی  :  اصول برنامه ریزی آموزشی-    اصول مدیریت آموزشی   - کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی   -     روشهای تحقیق در مدیریت آموزشی

 

دروس اختصاصی   :    اصول ومديريت اسلامي  -   فلسفه مديريت آموزشي-     تئوريهاي سازماني مديريت-      نظارت وراهنمائي آموزشي-   مديريت نيروي انساني-    رفتار وروابط انساني در سازمانهاي آموزشي-    بودجه بندي ومديريت مالي-    تجزيه وتحليل سيستم ها و كاربرد آن در مديريت-     مكاتب فلسفي وآراءتربيتي   

 

 دروس: 

    -1 مديريت آموزشي  (ضريب 3  )

 

منبع :                   مولف  :                       مترجم:

الف) مقدمات مديريت آموزشي      -     علي علاقه بند

ب) مباني نظري و اصول مديريت آموزشي-  علي علاقه بند

ج) مديريت و مديريت آموزشگاهي-   محمدرضا بهرنگي

د) مديريت و رفتار سازماني -   پال هرسي و كنت بلانچارد-  علي علاقه بند

ه) مديريت عمومي-   علي علاقه بند

و) مديريت آموزشي-    علي شيرازي

 

 

2- مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي( ضريب 2  )

 

الف) برنامه ريزي آموزشي چيست؟ - فيليپ كوميز -  برهان منش

 

ب) فرايند برنامه ريزي آموزشي- گروه مشاوران يونسكو - فريده مشايخ

ج) مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي - علي تقي پور ظهير

د) اصول برنامه ريزي آموزشي و درسي - يحيي فيوضات

ه ) اصول اساسي برنامه ريزي آموزشي و درسي - رالف.تيلر - علي تقي پور ظهير

و) مباني برنامه ريزي درسي مدارس - الف.لوي - فريده مشايخ

 

3-اصول و فلسفه تعليم و تربيت- تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش)ضريب 2 )

 

ب) نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش -  عبدالحسين نقيب زاده

ج) اصول و فلسفه آموزش و پرورش -   علي اكبر شعاري نژاد

د) مباني و اصول آموزش و پرورش - غلامحسين شكوهي

ه) آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش - ج.اف.نلر - فريدون بازرگان ديلمقاني

و) فلسفه تعليم و تربيت - عيسي ابراهيم زاده

 

4- روشها و فنون تدريس (ضريب 2  )

 الف) الگوهاي جديد تدريس  - جويس بروس و ريل مارشا - محمدرضا بهرنگي

ب) مهارتهاي آموزشي و پرورشي - حسن شعباني

ج) كليات روشها و فنون تدريس -  امان الله صفوي

 

5- نظارت و راهنمايي ( ضريب  2   )

الف) نظارت و راهنمايي آموزشي - مصطفي نيكنامي

ب) نظارت در مديريت - جان وايلز، جوزف باندي – محمدرضا بهرنگي

ج) كاربرد فنون كلينيكي در نظارت - محمدرضا بهرنگي

د) نظارت و راهنمايي تعليماتي - اجسون كيت، موديت رامين - محمدرضا بهرنگي

ه) رهبري و مديريت آموزشي -    كيمبل واينز -   محمدعلي طوسي

 

6- آمار و روش تحقيق  (ضريب 2  )

الف) آمار و روش تحقيق - علي دلاور

ب) آمار توصيفي در علوم رفتاري - حيدر علي هومن

ج) آمار استنباطي - حيدر علي هومن

د) آمار استنباطي - كيامنش

 

7-  زبان تخصصي ( ضريب  2    )

نوشته شده توسط پرویز راد  در ساعت 14:37 | لینک  | 

  زندگینامه علمی

پروفسور ميرمحمد سيد عباس زاده پروفسور مير محمد سيد عباس زاده متولد روستاي اسفهان از توابع شهرستان تبريز در سال 1333 می باشد.

دارای مدرک ليسانس در رشته زبان و ادبيات انگليسي از دانشگاه تبريز ، مدرک فوق ليسانس علوم تربيتی از دانشگاه Oklahoma City ، آمريکا ، دکتری مديريت آموزشی Ph.D از دانشگاه ميسوري-كلمبيا ، آمريکا می باشد.

از سال 1360 در دانشگاه اروميه بعنوان عضو هيئت علمی شروع به تدريس نموده است. مشاراليه علاوه بر فعاليتهاي پژوهشي مختلف اعم از انجام طرح هاي تحقيقاتي ، تاليفات و ترجمه هاي مختلف ، در فعاليتهاي آموزشي نيز انجام وظيفه نموده و در حال حاضر در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتراي مديريت آموزشي مشغول تدريس مي باشد.

سوابق علمي ايشان

به طور مشروح در فايل مربوط به C.V موجود در صفحه شخصي ايشان آورده شده است.               سوابق تحصيلي : ديپلم متوسطه : دبيرستان نجات تبريز، 1350

ليسانس زبان و ادبيات انگليسي : دانشگاه تبريز، 1354

فوق ليسانس تعليم و تربيت : دانشگاه اُكلاهماسيتي، آمريكا، 1356

دكتراي مديريت آموزشي Ph.D. : دانشگاه ايالتي ميسوري ـ كلمبيا، آمريكا، 1360

رتبه علمي: استاد تمام

  سوابق آموزشي (تدريس) : تدريس دروس زير از تاريخ 1360 در دانشگاه اروميه ( دوره‌هاي كارشناسي ) :

1 ـ مديريت آموزشي                                                         

2 ـ مباني برنامه‎ريزي آموزش متوسطه

3 ـ ارزشيابي آموزشي                                                      

4 ـ اصول مديريت آموزشي

5 ـ رفتار سازماني (روابط انساني)                                 

6 ـ پروژه فارغ‎التحصيلي 


تدريس دروس زير در مركز آموزش مديريت دولتي اروميه و مجتمع آموزش عالي مديريت صنايع

(دوره‎هاي كارشناسي ارشد) : 1

ـ رفتار سازماني پيشرفته              

2 ـ روش‎هاي تحقيق در علوم انساني

ـ تئوري‎هاي سازمان و مديريت                                  

4 ـ مسائل سازمان‎هاي دولتي ايران

5 ـ زبان تخصصي مديريت                                               

6 ـ اصول مديريت آموزشي

تدريس دروس زير در دوره های دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه :

1ـ روشهای تحقیق پیشرفته                                          

  2 ـ تئوریهای سازمان و مدیریت

3 ـ اصول مدیریت آموزشی 

سوابق مديريت (در دانشگاه اروميه) :

1 ـ مدير كل امور آموزشي                                              

   2 ـ مدير گروه علوم تربيتي

3 ـ رئيس دانشكده علوم                                                 

4 ـ مدير كل امور پژوهش و بين‎الملل

5ـ رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني

 عضويت در شوراها : 1

ـ هيئت مميزه دانشگاه اروميه                                    

  2 ـ رئيس كميته تخصصي علوم انساني هيئت مميزه

3 ـ شوراي دانشگاه اروميه                                                            

   4 ـ شوراي پژوهشي دانشگاه اروميه

5 ـ شوراي انتشارات دانشگاه اروميه                          

    6 ـ شوراي بورس دانشگاه اروميه

7 ـ شوراي استخدام و ترفيع دانشگاه اروميه                            

   8 ـ شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني

9 ـ شوراي آموزشي و پژوهشي مركز آموزش مديريت دولتي  

   10 ـ شوراي پژوهشي آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي

11 ـ شوراي پژوهشي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان غربي   

        12 ـ شوراي پژوهشي اداره كل تعاون استان آذربايجان غربي

13 ـ عضو هيئت تحريريه (و سردبير) مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه

سوابق پژوهشي (تحقيقات به انجام رسيده) :

1 ـ مطالعه تأثير روش‎هاي كنترل كلاس معلمان بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش‎آموزان دختر و پسر شهرستان اروميه، 1366

2ـ مطالعه روش‎هاي كنترل كلاس معلمان جديدالاستخدام در مقايسه با معلمان باتجربه، 1366

3 ـ بررسي خصوصيات مدارس اثربخش، 1367

4 ـ بررسي رضايت شغلي معلمان مدارس اروميه، 1368

5 ـ بررسي جنبه‎هاي تربيتي انضباط اجتماعي، 1369

6 ـ بررسي وجدان كار كاركنان در سازمان‎هاي دولتي استان آذربايجان غربي، 1372

7 ـ مقايسه اثربخشي مدارس دولتي و غيرانتفاعي در شهرستان اروميه، 1373

8 ـ بررسي وضعيت تحصيل و تخصص در سازمان‎هاي دولتي استان آذربايجان غربي، 1376

9 ـ خصوصيات مديريت توسعه در استان آذربايجان غربي، 1377

10 ـ ارزشيابي رشته مديريت آموزشي از جهت اهداف و انتظارات اوليه آن، مثال موردي استان آذربايجان غربي، 1377

11 ـ بررسي مسائل و مشكلات فرهنگي استان آذربايجان غربي، 1378

12 ـ بررسي عملكرد مديران فارغ‎التحصيل رشته مديريت آموزشي در مقايسه با فارغ‎التحصيلان رشته‎هاي ديگر در مدارس اروميه، 1378

13 ـ بررسي نيازهاي شناختي و مهارتي خود ـ مديري، 1380

14 ـ بررسي تعامل اجتماعي بين اقوام استان آذربايجان غربي، 1381

15 ـ بررسي، تهيه و تنظيم سيستم اجرايي نظام پيشنهادات، 1383

16 ـ بررسي علل و عوامل موثر بر تحقيقات فرهنگی در استان آذربايجان غربي، 1383 

انتشارات (كتاب‎ها)

: 1 ـ تئوري، تحقيق و عمل در مديريت آموزشي (ترجمه)، جلد اول، انتشارات دانشگاه اروميه، 1370

2ـ تئوري، تحقيق و عمل در مديريت آموزشي (ترجمه)،جلد دوم، دانشگاه اروميه، 1371 (چاپ چهارم فوق در يك جلد در سال 1382 مديريت آموزشي : تئوري، تحقيق، و عمل انتشار يافته است).

3 ـ آشنايي با تعليم و تربيت كودكان تيزهوش(تأليف)، انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه، سال 1372

4 ـ واژه‎نامه مديريت آموزشي (تأليف)، جهاد دانشگاهي اروميه، سال 1372

5 ـ هنر در مدرسه «ترجمه»، انتشارات مدرسه، وزارت آموزش و پرورش، 1372

6 ـ وجدان كار : رهيافت عملي و كاربردي (تأليف)، انتشارات آرشيا، 1374

7 ـ مسائلي در مديريت دولتي ايران (تأليف)، انتشارات دانشگاه اروميه: 1378

8 ـ كليات مديريت آموزشي (تأليف)، انتشارات دانشگاه اروميه، 1374 (چاپ سوم)

  9 ـ روش‎هاي عملي تحقيق در علوم انساني (تأليف)، انتشارات دانشگاه اروميه،  1382 (چاپ دوم)

10 ـ‌ مديريت بر خود (تأليف)، انتشارات سبحان، 1384(چاپ اول) ، 1387 (چاپ دوم)

11 ـ مديريت آموزشي : تئوري ، تحقيق و عمل ( ترجمه ) ، چاپ پنجم ويرايش دوم ( چاپ دانشگاه اروميه )

 12- مقدمه ای بر مدل یابی معادلات ساختاری به روش pls و کاربرد آن در علوم رفتاری ، میر محمد سید عباس زاده با همکاری جواد امانی ، هیمن خضری آذر و قاسم پاشوي ، انتشارات دانشگاه ارومیه ، 1391  انتشارات

(مقاله‎ها)

: 1 ـ تحليلي بر اجراي امتحانات هماهنگ در مدارس، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 14، سال 1368، ص 121 ـ 109.

2 ـ مديريت موسسات تحقيقاتي : با نگاهي به مديريت منابع انساني، مجموع مقالات سمينار تحقيق و توسعه، تهران، 1368، ص 258 ـ 226.

 3 – Philosophy in Iran. Cogito, University of Bristol England, 1990. Vol. 4

No. 2, p. 119 - 122 4 ـ حرفه معلمي و رضايت شغلي معلمان، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 81، سال 1369، ص 58 تا 76.

5 ـ چگونه مي‎توان وجدان كار را در افراد برانگيخت؟ چهارمين دوره مسابقه مقاله‎نويسي دانشگاه اصفهان،  سال 1369،     ص 259 ـ 378.

6 ـ چگونه مي‎توان وجدان كار را در افراد برانگيخت؟ مجله مديريت دولتي، شماره چهاردهم 1374، ص 58 تا 73.

  7 – Dealing With the Orphaned–by–War–Students in Western–Azarbaijan, Towards Education For All, International Conference On Education (ICET), Presented In 38th World Gathering, 1991, p. 16.  8

–Teachers Status In Iran, International Conference On Education (ICET), Paris, Unesco, 39th World Gathering,1992, p. 67. 9ـ‌ معلمان و روش‎هاي كنترل كلاس، فصلنامه علمي ـ پژوهشي دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران، دوره جديد، سال 15، شماره 1 ـ 2، ص 113 ـ 97

10 ـ تعليم و تربيت و توسعه، مجله علمي ـ تحقيقي دانشگاه اروميه، شماره اول، سال اول، 1372، ص 96 ـ 79.

11ـ نگرش دانشجويان مركز آموزش‎هاي عالي ضمن خدمت فرهنگيان اروميه نسبت به دوره‎هاي تحصيلي اين مراكز «خلاصه مقاله»، سمپوزيوم جايگاه تربيت، تهران، 1372، ص 118 ـ 116.

12 ـ لزوم توجه به مديريت آموزشي در نظام آموزشي امروز ايران، مجله مديريت آموزش و پرورش، سال دوم، شماره 2، سال 1372، ص 52 ـ 48.

13ـ نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگي و هنري، مجله آموزش بزرگسالان و توسعه، موسسه بين‎المللي روش‎هاي آموزش بزرگسالان، سال سوم، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1373، ص 74 ـ 76.

14 ـ جريان اصلي دگرگوني‎هاي اداري در دنياي معاصر، مجله مديريت دولتي، شماره 27 ـ 26، 1374، ص 22 تا 29.

15 ـ نگرش معلمان پيماني نسبت به روش‎هاي كنترل كلاس دانش‎آموزان در مقايسه با معلمان باتجربه، مجله علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا، سال پنجم، بهار و تابستان 1374، شماره 13 و 14، ص 129 تا 153.

16 – Teachers perceptions of the characteristics of the effective schools in Iran as compared to effective schools in England, Journal of Humanities of the Islamic Republic of Iran, 1994, Vol. 6 17 ـ جنبه‎هاي تربيتي وجدان كار افراد، استنباطات و رهنمودهاي علمي «خلاصه مقاله»، گردهمايي وجدان كار و انضباط اجتماعي و اقتصادي، اروميه، ارديبهشت ماه 1375.

18 ـ تحليل نظري وجدان كار افراد، استنباطات و رهنمودهاي عملي «خلاصه مقاله»، اجلاس بررسي راههاي عملي حاكميت وجدان كاري و انضباط اجتماعي، تهران، 28 و 29، خرداد ماه 1375.

19 ـ مقايسه اثربخشي مدارس دولتي با مدارس غيرانتفاعي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد، شماره اول و دوم، سال 28، بهار و تابستان 1374، ص 205 تا 222.

20 ـ نقش اطلاعات در ارزشيابي آموزشي، فصلنامه ارزشيابي وزارت آموزش و پرورش، دفتر ارزشيابي و بازرسي رسيدگي به شكايات، شماره 5، 1376، ص 15 تا 27.

 21 – Teaching Critical thinking: Fostering through Administrative measures, International Conference on Critical thinking, Philippines, Zamwauge University, Sep. 1998, p. 23 – 26. 22 ـ بررسي مقايسه‎اي عملكرد مديران آموزشي فارغ‎التحصيل مديريت آموزشي با مديران ديگر در استان آ.غ.، فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا‏‏‎‍ء، سال 11، شماره 39، پائيز 1380، ص 95 تا 125

. 23ـ  بررسی نگرش دبيران به جو سازمانی و رابطه آن با روحيه دبيران در دبيرستانهای دخترانه ، فصلنامه علمی– پژوهشی انديشه های نوين تربيتی ، دوره 1 ، شماره های 2و 3 ، تابستان و پائيز 1384، ص 89 تا 110.

24 ـ بررسي نگرش مديران و اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه نسبت به پذيرش مديريت كيفيت جامع و رابطه آن با برخي ويژگيهاي جمعيت شناختي آنان – دوره جديد سال اول ، شماره 1 ، بهار 1387 – دكتر مير محمد سيدعباس زاده و ام البنين باقري

25– رابطه شاخصهای منتخب فرهنگ سازمانی ( باورش٬ تعارض و ارتباط ) با بهره وری از دیدگاه مدیران ورزشی – چکیده مقالات همایش ملی مدیریت ورزشی ٬ مرکز مدیریت ورزشی 30/11/87 ٬ صفحه 23 26 - رابطه شاخصهای منتخب فرهنگ سازمانی ( حمایت٬ یکپارچگی ٬ کنترل و هویت ) با بهره وری از دیدگاه مدیران ورزشی – چکیده مقالات همایش ملی مدیریت ورزشی ٬ مرکز مدیریت ورزشی 1/12/1387 ٬ صفحه 22 27- رابطه شاخصهای منتخب فرهنگ سازمانی ( سیستم ، روش ، تعارض و ارتباط ) با بهره وری مدیریتی – همایش ملی مدیریت ورزشی ، 30 بهمن و یکم اسفند ماه1387 28 – مقایسه تسلط ربع های مغزی مدیریت آموزشی در بیشترین و کمترین سطح اثربخشی – دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ( TRIZ )  و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران ، 13-12 آبان ماه 1388

29 – خلاقیت ، تسلط ربع های مغزی و اثربخشی - دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ( TRIZ )  و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران ، 13-12 آبان ماه 1388

30 – بررسی رابطه سبک تفکر خلاقانه ربع مغزی D با سطح اثر بخشی مدیریت آموزشی - چهارمین سمپوزیوم نوروپیکولوژی ایران ، 26 تا 28 آبان ماه 1388

31 – بررسی رابطه بین گرایشهای ارزشی و سطح های تصمیم گیری مدیریت دبیرستانهای منطقه شمال استان آذربایجان غربی ، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه ، پاییز و زمستان 1388، شماره مسلسل 3

32 – بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیریت و فرسودگی شغلی دبیران دبیرستانهای ارومیه در سال 86-1385 - فصلنامه تعلیم و تربیت ، شماره 1 ، بهار 1388 ، شماره مسلسل 97.

33- سازمان یادگیرنده ی کارآفرین:رهیافتی به سوی کارآفرینی، (1389) کنفرانس خلاقیت شناسی، تریز (TRIZ) و مهندسی و مدیریت نوآوری ايران (نفردوم)، تهران، 5 و6 آبان ماه 1389

34- بررسی رابطه ی بین سازمان یادگیرنده و خلاقیت، (1389) کنفرانس خلاقیت شناسی، تریز (TRIZ) و مهندسی و مدیریت نوآوری ايران (نفردوم)، تهران، 5 و6 آبان ماه 1389

35- برسی ارتباط بین ساختار سازمانی با میزان خلاقیت (مورد کاوی:دبیران دبیرستان ها) (1389) کنفرانس خلاقیت شناسی، تریز (TRIZ) و مهندسی و مدیریت نوآوری ايران (نفردوم)، تهران، 5 و6 آبان ماه 1389

36- فرهنگ سازمانی به عنوان زمینه ای برای توسعه خلاقیت، (1389) کنفرانس خلاقیت شناسی، تریز (TRIZ) و مهندسی و مدیریت نوآوری ايران (نفردوم)، تهران، 5 و6 آبان ماه 1389

37- مطالعه ی کیفیت آموزش ICDL به دانشجویان و میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها (1389)، اولین کنفرانس دانشجویي فناوری اطلاعات ایران، (نفر دوم، سه نفره)، تهران، ص 105، 30 و 31 تیر ماه 1389

  38- بررسی وضعیت رضایتمندی دانشجویان از استقرار و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها (1389)، اولین کنفرانس دانشجویي فناوری اطلاعات ایران، (نفر دوم، سه نفره)، تهران، ص 105، 30 و 31 تیر ماه 1389

39- بررسی رابطه بین نرخ کاربری اینترنت و بروز مشکلات رفتاری در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه (1389) همابش منطقه ای روانشناسی اینترنت و بازی های رایانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (نفر دوم)، ارومیه 17 آذر ماه 1389

40- استفاده ی مشکل زا (مسئله ساز) از اینترنت و راهبردهای فراشناختی در بین دانشجویان استفاده کننده از اینترنت (1389) همابش منطقه ای روانشناسی اینترنت و بازی های رایانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (نفر دوم)، ارومیه 17 آذر ماه 1389

41- بررسی رابطه ی بین اضطراب و اعتیاد به اینترنت به عنوان پدیده ای شایع و غیر قابل اغماض در میان دانشجویان (1389) همابش منطقه ای روانشناسی اینترنت و بازی های رایانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (نفر دوم)، ارومیه 17 آذر ماه 1389

42- تجهیز دانشگاه ها به فناوری اطلاعات و سنجش رضایت مندی دانشجویان از به کارگیری آن (1389) پنجمین سینمار سراسری بهداشت روانی دانشجویان (نفر دوم، سه نفره)، تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ص234، 22 و 23 اردیبهشت ماه 1389

43- مروری بر چهارچوب کلی نظام تعلیم و تربیت اسلامی (1389) خلاصه مقالات سومین همایش ملی قرآن کریم (نفر دوم، دو نفره)، تبریز، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، ص 115، آذر ماه 1389

44- درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه منتقدان اندیشمندان اسلامی (1389) خلاصه مقالات سومین همایش ملی قرآن کریم (نفر دوم، دو نفره)، تبریز، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، ص 115، آذر ماه 1389

45- بررسی اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان و رابطه ی آن با اضطراب و مولفه های شخصیتی (1389) کنفرانس عوامل اجتماعی سلامت (نفر دوم، دو نفره)،  تهران، مرکز بین المللی همایش های رازی، ص 408، 21 و 22 مهر ماه 1389

46- شیوه های مقابله با استرس ناشی از اهمال کاری تحصیلی، کمال گرایی و اضطراب در بین دانشجویان (1389) کنفرانس عوامل اجتماعی سلامت (نفر دوم، دو نفره)، ، تهران، مرکز بین المللی همایش های رازی، ص 405، 21 و 22 مهر ماه 1389

47- برسی نقش سلامت روانی از حیث ظهور رفتارهای پر خطر در بین نوجوانان (1389) کنفرانس عوامل اجتماعی سلامت (نفر دوم، سه نفره)، تهران، مرکز بین المللی همایش های رازی، ص 408، 21 و 22 مهر ماه 1389 48-Manaqers  Empowerment in Hih schools by Knowledge Management (2010) World Academy at Science Engineering and Technohogy (WASET), Paris, France ; Conference Proceeding ,p. 2893, June 28, 2010. 49- Accountability in Educational Systems : An Examination at Antecedents and Consequences (2010) International association For development at the information society (IADIS) , Freiburq , Germany ; p . 333, 26-29 , July , 2010. 49-Study of the relationship between the usage at Information Technology and studens  satisfaction in the colleges and faculties at Urmia University of Iran (2009) International Council on Education for Teachig (ICET) , Muscat , Oman ; Conference Proceeding, Abstracts , p.36 ; Conference full papers ,p. 369-381 ,Dec . 14-17 , 2009. 50-Intellectual capital theoretical framework for the Enterpreneurial learning orgnization (2010) and Internationnal Conference, Intellectual Capital Management (IASBS) Confenece Abstracts ,p.76 ; Zanjan , Iran , Oct.6-7 ,2010.   51

- بررسی موانع وتنگناهای توسعه پژوهشهای علوم انسانی در دانشگاه ها ، اولین کنفرانس مدیران آموزش وپرورش ایران ، 1390 52- کار آفرینی هسته فنی دانشگاه ها به عنوان سازمان یادگیرنده ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری وکارآفرینی ،  شیراز ، 1389 53- تبیین جایگاه کارآفرینی در سازمان های یادگیرنده با تمرکز بر تاکتیکهای سیاسی اعضای هیات علمی د انشگاه ها ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری وکارآفرینی ، شیراز ،1389 54- بررسی تاثیر دوره های فناوری اطلاعات وارتباطات برانگیزه وخلاقیت کارافرینی اعضا هیات علمی دانشگاه ها ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری وکارآفرینی ، شیراز، 1389 55- بررسی رابطه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثربخشی عملکرد آنها ،مجله علمی –پژوهشی مطالعات تربیتی وروان شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی ، 1389صص 150-133 56- راهبردهای توسعه برنامه درسی پژوهش محور در نظام تعلیم وتربیت کشور، سومین همایش ملی آموزش ، اردیبهشت ، 1390

57- ظرفیت های تحولی پارادایم سازنده گرایی برای روش های آموزش محور ، سومین همایش ملی آموزش ، اردیبهشت ، 1390 58-بررسی رابطه سبک تفکر ربع های مغزی مدیران آموزشی با تحقق اهداف آموزشی ، اولین کنفرانس مدیران آموزش وپرورش ایران ،1390 59- برازش روابط علی – ساختاری ویژگی های شخصیتی(با وجدان بودن و توافق پذیری) با استرس و رضایت شغلی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی ، فصلنامه ی پژوهش های نوین روانشناختی ، سال ششم ، شماره 27 ، پاییز 1391 ، صص 24 – 1 . 60- بررسی میزان کاربست تکنولوژی آموزشی در فرایند آموزش ( مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی شهر ارومیه ) ، اولین همایش ملی تحول و نو آوری در مدیریت آموزش عالی با تاکید بر ویژگی های استان فارس ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد ، 1391. 61- بررسی نگرش مدیران و اعضای هیات علمی نسبت به پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر ، اولین همایش ملی تحول و نو آوری در مدیریت آموزش عالی با تاکید بر ویژگی های استان فارس ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد ، 1391. 62- بررسی جهت گیری های راه بردی و ظرفیت های نهادی آموزش و پرورش کشور در ترویج فرهنگ انتظار و ایجاد جامعه زمینه ساز ( با تاکید بر مبنای مهدوی و رویکرد های زمینه ساز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) ، هشتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت ، سالن همایش های بین المللی صدا و سیما ، تهران 1391 . 63- بررسی وضعیت و پیش بینی مولفه های عملکرد سازمانی از طریق عناصر سرمایه فکری ( مطالعه موردی در دانشگاه ارومیه ) ، اولین همایش ملی الگو های آموزش منابع انسانی دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، اردیبهشت 1391 . 64- بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده از دیدگاه پیتر سنگه با خلاقیت دبیران ، همایش ملی رسالت معلم در چشم انداز ایران 1404، مرکز تربیت معلم شهید رجائی بابل ، خرداد 1391. 65- بررسی رابطه بین مهارتهای خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران ومعلمان دبیرستانهای دخترانه شهرستان ارومیه ، همایش استانی حقوق شهروندی ، دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر ، آذرماه 1390. 66- تحلیلی بر ماهیت ،مفهوم واهمیت عدالت ومدخل های بحث عدالت اجتماعی از منظر امیرالمومنین علی (ع) ، دومین همایش ملی نهج البلاغه وعلوم انسانی ، دانشگاه بوعلی سینای همدان ، اردیبهشت ماه 1391. 67- بررسی نیازهای آموزشی مدیران پرستاری بیمارستان های دولتی ، پژوهش پرستاری ، دوره 4، شماره 15 ، زمستان 1388، صص 24-16. 68- رابطه بین فرهنگ دانش و خلاقیت کارکنان در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی ، مجله آفریقا، مدیریت کسب و کار ،جلد 6 (38) 1391، صص 10380-10371 . 69- مطالعه کارآفرینی در دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده بر اساس مدل سنگه ، مطالعات بین المللی آموزش و پرورش ، مرکز علوم و آموزش و پرورش کانادا ، جلد 5،شماره 1 ، 1391، صص 77-67 . 70-   تاکتیک های سیاسی سازمانی در دانشگاه ها ، مطالعات برتر آموزش و پرورش ، مرکز علوم و آموزش و پرورش کانادا ، جلد 1، شماره 2، 1390، صص 72-65 .  فرصتهاي مطالعاتي: 1- دانشگاه بريستول، انگلستان، 1369  2- دانشگاه فيليپس، ماربورگ ، آلمان،  1372 3- دانشگاه شفيلد، انگلستان، 1378    4- دانشگاه هامبورگ،آلمان،1379    راهنمايي و هدايت پايان‎نامه‎ها : اينجانب علاوه بر هدايت پروژه‎هاي فارغ‎التحصيلي دانشجويان كارشناسي از سال 1372 تاكنون به تعداد قريب به 500 پروژه، نظارت و داوري بيش از 30 تحقيق پژوهشگران از سازمان‎ها و نهادهاي مختلف، پايان‎نامه‎هاي زير را در دوره های كارشناسي ارشد دانشگاه ‌ارومیه و مراكز آموزش عالي نامبرده را راهنمايي كرده‎ام : الف ـ دانشگاه اروميه                                                                          ب ـ  دوره مديريت عالي «معادل» در دانشگاه اروميه ج ـ مركز آموزش مديريت دولتي، مركز اروميه                               د ـ دانشگاه الزهرا هـ ـ دانشگاه آزاد اصفهان 

                                                    و ـ دانشگاه آزاد تبريز ز ـ دانشگاه پیام نور


 عناوين پايان‎نامـه‎هـا   ، نام دانشجو ،   سال


1بررسي رابطه بين رضايت شغلي معلمان با سبك مشاركتي مديران مدارس راهنمايي شهرستان اروميه غلامرضاجباري 1374

2 بررسي نگرش مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي استان آذربايجان غربي نسبت به رعايت و تقويت انضباط اجتماعي نادر قاضي‎پور 1375

3 بررسي و سنجش وجدان كار كاركنان دستگاههاي دولتي در شهرستان مياندوآب زلفغلي بابايي 1376

4 بررسي سيستم اجرايي استانداري‎هاي كشور قربانعلي سعادت 1377

5 بررسي رضايت شغلي كاركنان شهرداري اروميه كريم فروزان 1375

6 تأثير آموزش‎هاي بلندمدت مركز آموزش مديريت دولتي از ديدگاه كارمندان در استان آذربايجان غربي حسين فروزان 1377

7 بررسي ويژگي‎هاي رفتاري و خصوصيات شخصيتي مديريت از ديدگاه كارمندان در استان آذربايجان غربي اسداله لطف‎عطاء

1376 8 بررسي سيستم ماليات بر افزوده رضا خليليان 1377

9 بررسي فرآيند تهيه و تنظيم بودجه و عوامل موثر بر آن در افزايش سطح هزينه‎هاي جاري دولت بهرام  باباپور 1377

10 تغيير و جابجايي مديران، عنصري موثر در توسعه و پيشرفت و يادگيري سازمان‎هاي دولتي حسين  جعفرپور 1378

11 ارزيابي فني و اقتصادي احداث واحد شناورسازي و سيستم شناورها در شركت تراكتورسازي اروميه لطفعلي دژآلود 1378

12 رابطه بهره‎وري و مختصات مديريت صنايع آب ميوه حسين‎زاده 1376

13 بررسي وضعيت گرايش سرمايه در گردش و نرخ بازگشت آن هاشم  وضوحي 1376 14بررسي خود اشتغالي زنان در تعاوني‎هاي استان آذربايجان غربي ستاره  رزاق‎زاده 1376

15 بررسي آموزش‎هاي فني وحرفه‎اي در شهرستان اروميه محمد آخوندزاده 1376

16 بررسي نظام آموزشي جديد در مقايسه با نظام قديم در اروميه محمد بابازاده 1378

17 بررسي عوامل انگيزشي و تأثير آن بر موفقيت دبيران ناحيه يك اروميه راضيه حيدرخاني 1378

18 بررسي وضعيت نظام ارجاع در سيستم بهداشتي جامعه روستايي با تأكيد بر رهيافت سنجش نگرش بهورزان فريدون كيهاني‎فر 1378

19 بررسي اثر مديريت منابع اطلاعاتي بر ميزان رضايت مشتركين آب و فاضلاب در امور اروميه نادر قشلاقي 1379

20 بررسي كنترل كيفيت در صنعت الياف مصنوعي اميرعباس پياهو 1378

21 ارزيابي اثربخشي سياست‎هاي مديريتي مراكز بهداشتي و درماني شهرستان تبريز در رابطه با مواليد و كنترل جمعيت و تنظيم خانواده ابوالفضل سوزني 1377

22 بررسي ديدگاه بازاريابي بر موسسات توليدي مواد غذايي در استان آذربايجان غربي هاشم وضوحي 1377

23 بررسي ارتباط تمركز و اختيارات فرمانداري‎ها در استان آذربايجان غربي صفري 1377

24 بررسي چگونگي ارتقاء‌شركت‎ها براي اخذ گواهينامه ISO - 9000 عسگرخان 1376

25 بررسي چگونگي ارزشيابي كاركنان در سازمان مخابرات يوسفلو 1376

26 بررسي عوامل كم‎كاري كاركنان در سازمان‎هاي دولتي اروميه حاضر وظيفه 1376

27 بررسي مسائل و مشكلات سازمان‎هاي دولتي در استان آذربايجان غربي صالحي 1378

28 بررسي مسائل سازماني و ساختار تعاوني‎هاي اروميه بهروز رحماني 1378

29 سطح‎بندي دانشكده‎هاي دانشگاه اروميه حاجي‎زاده 1378

30بررسي تنگناها و موانع پژوهشي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي حميد صابوني 1379

31 بررسي كيفيت آموزش عالي و عوامل موثر بر آن در دانشگاه اروميه پريرخ سيلاني 1378

32 بررسي رضايت شغلي و عوامل انگيزش معلمان اروميه مقصول 1378

33 بررسي رضايت شغلي ارائه دهندگان خدمات درماني اروميه خگو 1378

34 بررسي چگونگي ارتقاء كيفيت آموزشي با رويكرد مديريت منابع انساني غلاميان 1378

35 بررسي خصوصيات مديريت توسعه و مديران سازمان‎هاي دولتي استان آذربايجان غربي ايماني 1378

36 بررسي علل مصارف غيرمجاز از برق : نتايج مطالعات موردي در شهر اروميه جهانگيري 1377

37 بررسي ارتباط فعاليت‎هاي پرورشي و تحصيلي در مدارس اروميه مصطفوي 1378

38 بررسي نيازها و عوامل انگيزشي معلمان اروميه قنايي 1378

39 بررسي خصوصيات مديران اثربخش در دبيرستان‎هاي اروميه پورغفار 1378

40 بررسي‎مقايسه‎اي علل‎ترك تحصيل‎دانش‎آموزان دوره متوسطه شاهد و غيرشاهد استان ‎آذربايجان غربي در سالهاي 1370 تا1376 محسن ايران‎راد 1378

41بررسي عملكرد تسهيلات تكليفي بانك‎ها در استان آذربايجان غربي توحيد طلب 1379

42 بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش‎آموزان مدارس غيرانتفاعي در مقايسه با مدارس دولتي در شهرستان اروميه حسن مطلبي 1380

43 بررسي مسائل و مشكلات سازمان‎هاي دولتي استان آ.غ. از نظر تكنولوژيكي، برنامه‎ريزي و منابع انساني حميدرضا ابراهيم‎خاني 1381

44 تأثير جو سازماني واحدهاي توليدي صنايع غذايي بر روحيه كاركنان آنها در شهرستان اروميه عليرضا جنت‎دوست 1381

45 بررسي ميزان‎ آگاهي، نگرش و عملكرد كاركنان شركت آب و فاضلاب شهرستان اروميه در خصوص استفاده بهينه از منابع آبي در نيمسال دوم سال 1379 آذرگشب 1381

46 بررسي رابطه بين انگيزش شغلي و عملكرد مديران دبيرستان‎هاي شهرستان اروميه حميد مشعوف‎ نيا 1381

47 بررسي سبك‎هاي تعارض مديريت مدارس در شهرستان مهاباد امير مدرس 1381

48 بررسي رابطه بين نمرات ارزشيابي سالانه معلمان با ميزان انگيزش و رضايت شغلي آنان در مدارس متوسطه مهاباد منصور سلطاني 1381

49 بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش‎آموزان دبيرستان‎هاي استعدادهاي درخشان در مقايسه با مدارس عادي در شهرستان اردبيل شيرزاد 1381

50بررسي عوامل مديريتي موثر بر اثربخشي مدارس دخترانه در تبريز كريمي 1381

51 مطالعه رابطه بين ارزشيابي سالانه معلمان و عملكرد آنان در مدارس دخترانه خوي پاكنهاد 1381

52 بررسي عوامل موثر بر خلاقيت مديران دبيرستان‎هاي دخترانه مراغه و بناب پاشاوند 1381

53 بررسي ‎نيازهاي آموزشي و ارتباط آن با عملكرد مديران در سبك‎هاي مديريت مشاركت جويانه در صنايع كوچك ‎و بزرگ ‎استان ‎آذربايجان غربي جليل‏‎زاده 1381

54 بررسي خصوصيات ساختاري و ابعاد بوروكراتيك و اثرات آن بر اهداف استراتژيك دانشگاه اروميه حاذقي 1383

56 بررسي رابطه بين جو سازماني و اثربخشي مديران متوسطه طالبي‎وگل‏صنملو 1382

55 بررسي كارايي مديريت انتخابي و انتصابي در مدارس اروميه محسن شکیبا 1382

57 بررسي تأثير شخصيت و جنسيت مديران در ارزشيابي عملكرد دبيران در دبيرستان‎هاي اروميه سكينه عهدي‎عتيق 1382

58 كاركردهاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاه اروميه محمدمهدي حاذقي 1383

59 بررسي نقش مديران در اثربخشي دبيرستان‎ها فاطمه كريمي 1383

60 بررسي رابطه ارزشيابي دبيران با انگيزش شغلي آنان پروين پاكنهاد 1383

61نگرش دبيران نسبت به جو سازماني و رابطه آن با روحيه فرشته اصغرنيا 1383

62 بررسي ميزان انگيزه نوآوري و ارتباط آن با ساختار سازماني فريبا مويدنيا 1384

63 بررسي مقايسه‎اي كارايي نظام آموزش مدارس با توجه به مديران انتصابي و انتخابي در شهرستان نقده مظفر شريف‎زاده 1384

64 بررسي ديدگاههاي ارزشي مديريت و ارتباط آن با جو سازماني دبيرستان‎هاي دخترانه اروميه فاطمه مصطفي‎زادگان 1384

65 بررسی ارتباط ساختار سازمانی با ميزان انگيزه نوآوری و خلاقيت حسن قلاوندی 1385

66 مقايسه عوامل موثر بر کطفيت آموزش مدارس دوره راهنمايی حاشيه و مرکز تبريز ابراهيم باقرپور 1384

67 بررسی رابطه بين تعهد شغلی دبيران و جو سازمانی مدارس شهر سقز در سال تحصيلی 85-84 عبدالقادر ترابي 1384

68 بررسی رابطه قانون کنترل مديران با مطزان سلامت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد در سال تحصيلی 85-84 ابوبکر عزيزی مقدم 1383

69 بررسی رابطه ارزشيابی عملکرد با انگيزش شغلی معلمان مقطع راهنمايی ناحيه يک آموزش و پرورش اروميه علی مرادی الياس آبادی 1385

70 بررسيرابطه بين سلامت سازماني مدارس و فرهنگ سازماني دبيرستانهاي دخترانه ناحيه يك اروميه در سال تحصيلي 86-85 رقيه امامعلي سبزي 1385


منبع :سایت دانشگاه اورمیه

نوشته شده توسط پرویز راد  در ساعت 22:6 | لینک  | 

مراکز مهم تحقیقاتی ایران

برای انجام پروژه های تحقیقاتی دانشجویان


بنیاد پژوهشی رباتیک و هوش مصنوعی سپنتا

پارک علم و فناوری خراسان

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پژوهشکده آمار ایران

پژوهشکده تعلیم و تربیت

پژوهشکده توسعه تکنولوژی صنعتی

پژوهشکده مطالعات راهبردی

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

پژوهشگاه نیرو

دفتر پژوهشهای فرهنگی

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

مرکز تحقیقات مخابرات ایران
نوشته شده توسط پرویز راد  در ساعت 10:44 | لینک  | 

مراکز مهم تحقیقاتی ایران برای انجام

پروژه های تحقیقاتی دانشجویان  شماره 2مرکز مطالعات فرهنگی و علوم انسانی

مرکز مطالعات و تحقیقات هنری

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران

موسسه مطالعات بین المللی انرژی

موسسه مطالعات دریای خزر

کتابخانه  های دانشگاههای      

ایلام

اصفهان

 الزهرا 

   امام صادق 

   بیرجند

 خواجه نصیرالدین طوسی سیستان و بلوچستان

 شاهدشهرکرد   

    شهید باهنر کرمان

 شهید بهشتی  

     صنعتی بابل

 صنعتی جندی شاپور دزفول

     صنعتی سهند

 صنعتی شیراز 

علامه طباطبایی

 علوم پایه دامغان

    کاشان   

    کردستان

 گیلان  

         لرستان  

     محقق اردبیلی

 یزد 

   علوم و فناوری شیراز

 مرکز اسناد دانشگاه رازی کرمانشاه

 امام خمینی

 مرکز اطلاع رسانی دانشگاه اراک

 بوعلی سینا

مرکزی دانشگاه تبریز

 تربیت مدرس

نوشته شده توسط پرویز راد  در ساعت 10:38 | لینک  |